Vedtekter for Siljeholmen Vel

Vedtekter for Siljeholmen Vel (Org.nr. 917 031 835)

Vedtekter for Siljeholmen Vel (vedtatt 17. juli 2016)

§ 1 Formål/navn Foreningens navn er: Siljeholmen Vel Foreningens formål er å medvirke til løsning av felles saker for hytteeierne på Siljeholmen, forvalte foreningens investeringer i felles infrastruktur samt å holde en god dialog med grunneierne på Siljeholmen om felles saker. Foreningen er registret hos Brønnøysund-registrene med organisasjonsnummer: 917 031 835

§ 2 Medlemskap
Kun hytteeierne på Siljeholmen kan være medlemmer av velet og medlemskap forplikter til deltakelse i komitéer og på dugnader som beskrevet i $9. Medlemmet skal ved salg av hytta melde fra til styret i velet.

§ 3 Organisasjon Foreningen er politisk uavhengig og ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er årsmøtet

§ 4 Regnskap/kontingent/revisor Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Den betales innen 1. juni hvert år. Regnskapet skal godkjennes av foreningens revisor, som velges på årsmøtet for en funksjonstid på 2 år.

§ 5 Foreningens styre
Foreningens styre velges blant medlemmene og består av 6 medlemmer. Leder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Fullmakt til utbetalinger(prokura) har leder og kasserer hver for seg.

Medlemmer til styret velges på årsmøtet med en funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg selv etter hvert valg. Kandidater til styret foreslås av en valgkomité på 2 medlemmer. Kandidater til valgkomitéen foreslås av styret og komiteen velges på årsmøtet med en funksjonstid på 1 år.

§ 6 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år i juli måned. Innkalling til årsmøte skjer med minst 1 måneds varsel. Årsmøtet trekker opp retningslinjer for foreningens virksomhet. Årsmøtet kan bare treffe avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen utgangen av mai måned.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap/budsjett
3. Fastsettelse av kontingent
4. Innkomne saker
5. Valg

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte med posten "Eventuelt". Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner dette nødvendig eller dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. På årsmøtet treffes alle beslutninger med alminnelig flertall unntatt avgjørelser i saker nevnt i § 7 og § 8. Hver hytte har kun 1 stemme på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan gi andre skriftlig fullmakt til å stemme på sine vegne. Ved stemmelikhet har sittende leder dobbeltstemme.

§ 7 Vedtektsendring Forslag om vedtektsendring forelegges ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Forslag må være sendt styret innen utgangen av mai måned for å bli behandlet på årsmøtet.

§ 8 Oppløsning Forslag om foreningens oppløsning kan bare vedtas på ordinært årsmøte og behandles for øvrig på samme måte som vedtektsendring. Vedtak om oppløsning må for å være gyldig, være vedtatt på to etterfølgende ordinære årsmøter med minst 2/3 flertall. Avstemmingen skjer skriftlig. I tilfelle oppløsning avgjøres det ved alminnelig flertall hvorledes foreningens midler skal anvendes.

§ 9 Komitéer
Foreningen har følgende komitéer:

Dugnadsgjengen"; Har ansvar for å gjennomføre dugnader. Ansvaret rullerer årlig mellom medlemmene og liste over deltakere samt dugnadsoppgaver som skal gjennomføres settes opp av styret.

"Siliadekomitéen"; Har ansvaret for å gjennomføre den årlige Siliaden. Ansvaret rullerer mellom medlemmene og liste over deltakere settes opp av styret. Til støtte for komitéen er det utarbeidet en «perm», som beskriver gjennomføringen av arrangementet.

"Parkeringskomite syd & nord"; Har ansvar for ettersyn at parkeringsplassene i «syd» og «nord». Hver komite har 3 medlemmer som oppnevnes av styret.