AKTUELT

Feb 2017 - Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund - Åsebu

Kommunestyret i Hvaler vedtok 15.02.2018 i sak 4/18 at «Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, arealplanID 0111140».

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune.

Formålet med planen er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse langs fv. 108 fra Puttesund i nord til Åsebu i sør. Dette er en strekning på 9,8 km hvorav 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Detaljplanen skal legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Asmaløy skal kunne legges under gang- og sykkelveien.

...

Plankart 1

April 2017 status «Monstermaster» og «Gang- og sykkelvei»

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen, Hvaler- og Fredrikstad kommune arbeider sammen for å få til et optimalt prosjekt. For vår del er vi sikret føringsvei for høyspent enten som sjøkabel fra Tangen på Kråkerøy til Sildodden på Vesterøy eller som kabel under ny gang- og sykkelvei. Mange har vist stort engasjement for å få til dette. Her nevnes aksjonsgruppen «Bevar Hvaler», Fylkesmannen i Østfold v/Miljøavdelingen og oss selv.

Hvaler kommune skal beslutte det utarbeidede planforslag i 11. mai. Forslaget kan leses på
https://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/UFS/2017/Innkallinger/2017-04-26/2017-04-26%20Innkalling%20-%20UFS.pdf sidene 266-301. Det forventes at planforslaget vedtas og at kommunen igangsetter reguleringsarbeidet.

Som det fremkommer av planforslaget foreligger 2 alternative løsninger forbi Stokken. Alternativ 1 viser at gang- og sykkelvei legges på vestsiden av FV 108. Alternativ 2 viser at gang- og sykkelvei legges på østsiden. Vi vil følge opp reguleringsarbeidet da det er av vesentlig betydning for oss hvilken trasè som blir valgt. Videre vil gang- og sykkelveien måtte krysse FV 108 «ett eller annet sted» mellom Puttesund bru og Vesterøy. Dette vil sannsynligvis skje i Stokken-området. Vellet vil følge opp denne saken tett og gi løpende informasjon til medlemmene.

Trær i fellesarealer

Dette prosjektet er i ferd med å bli sluttført takket være den enkelte og ikke minst de dugnader som har blitt gjennomført i flere roder. Det er rett å slett imponerende å se resultatet. Og som rode SV skriver på Facebook: «Vi gleder oss til Siljaden 2017». Det har blitt så mye lysere ved Ruffen og sola får slippe til.

Grunneier har gitt beskjed om at de har mottatt nok ved for en periode og ikke ønsker mer ved deponert ved postkassen. Det betinger at den enkelte og roden planlegger hvordan trevirke og kvist skal forvaltes før trær felles.


(Bilde 8 April 2017: Dugnadsgjengen SørØst)

IKKE Monstermaster forbi Siljeholmen

GLADNYHET fra NVE (22 juni 2016):
* Det blir IKKE Monstermaster forbi Siljeholmen
* Det blir ca. 2,3 km jordkabel mellom Bukkholmen og Økholmen
* Løsningen inkluderer kabling av dagens 18 kV kraftledning mellom Bukkholmen og Økholmen.
* Dagens 52 kV luftledning på strekningen rives.

Mere info 132KV forbi Siljeholmen

Tromsøpalme og Strandkvann

Gunnar Bjar forteller oss
"... at det som vokste ved gangbrua ikke var Trømsøpalme, men Kvann (Strandkvann) ... jeg har aldri sett tromsøpalme på holmen. Det er selvsagt ikke det samme som at den ikke kan finnes der, men den er i så fall sjelden. Kvann derimot, er vanlig langs strendene. Den er ikke bare harmløs, den er en plante som har vokst i Norge "til alle tider" og har vært en høyt verdsatt nytteplante i hvert fall tilbake til vikingtiden. ..."

Strandkvann (bildet) skal IKKE fjernes !

Les mere om Tromsøpalmer her:
Tiltak for bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme...


Tromsøpalmer skal behandles som "spesialavfall", gi beskjed til styret dersom du finner Tromsøpalmer som du ikke får fjernet selv.

Endringer i tomtefesteloven pr 1. juli 2015

Konsekvensene for Siljeholmen er begrenset

Les mere her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/regjeringens-forslag-til-endringer-i-tomtefesteloven--festeavgift-ved-forlengelse-og-beregning-av-innlosningssum/id2404017/

http://www.hvalerhytteforening.no/2015/06/12/tomtefeste-hva-skjer-na/

http://tomtefesteforlaget.no/tomtefeste/

http://www.tomtefesterforbundet.no/

Nedenfor et UTDRAG fra Tomtefesteforbundet 24 juni 2015:

Endringene gjelder bortfesters adgang til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelse og innløsning av feste til bolighus og fritidshus. Loven trer i kraft 1. juli d.å.

1. Festeavgift ved forlengelse av festeavtalen
Avtaler som løper ut etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften innen tre år etter at festetiden er ute. Bortfesteren får dermed rett til et engangsløft av festeavgiften i forbindelse med forlengelsen av avtalen
.

Hva festeavgiften kan settes til når bortfesteren krever regulering:

•Den årlige festeavgiften settes til 2, 0 % av tomteverdien. Ved beregningen av tomteverdien skal det gjøres fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Tomteverdien kan ikke settes høyere enn det tomten kan selges for om det bare er tillatt å sette opp det huset eller de husene som er på tomten. 

•Det settes likevel et maksimalbeløp (et «tak») for den årlige festeavgiften. Uansett tomtens verdi, kan festeavgiften ikke utgjøre mer enn 11 378 kroner per dekar tomt. Dette maksimalbeløpet gjelder også hvis tomten er mindre enn ett dekar. Maksimalbeløpet justeres årlig i samsvar med endringene i pengeverdien.

Hvem eier bilen ?

Du kan sende SMS "REGNR AB12345" til 2282
for å finne ut hvem som eier bilen som står på din parkeringsplass.

Historisk bok om Siljeholmen

(Fredrikstad Blad 30 desember 2014)

Nå har den kommet, boka med Siljeholmens historie og fortellinger om hyttelivet på øya gjennom mange tiår.

http://www.f-b.no/Historisk_bok__om_Siljeholmen-5-59-28011.html

Restaurering av brygge

Den nyrestaurerte brygga ved brua fikk seg en tur i høststormen. Den ble imidlertid observert av en hytteeier, og Skjærgårdsbrygger fikk "fanget den", og har nå utbedret og forsterket forankringen.
Nyrestaurert brygge med forsterket forankring.