DOKUMENTER ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE

Siljeholmen Vel ÅRSMØTE 2019

Siljeholmen Vel ÅRSMØTE 2018

Årsmøte i Siljeholmen Vel søndag 15. juli 2018 kl 12.00 ved Ruffen.


Innkalling til årsmøte 2018

Siljeholmen Vel ÅRSMØTE 2017

Siljeholmen Vel ÅRSMØTE 2016

Siljeholmen Vel ÅRSMØTE 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014

Det 40 årsmøte i Siljeholmen Vel ble avholdt søndag 20. juli 2014 kl. 12.00 ved Ruffen. Det var 59 stemmeberettigede til stede. Fra styret møtte Jan Oscar Svae, Frank Lønberg, Arne Kildal, Jarle Hansen, Geir Berge og Frank Lønberg. Vellets kasserer, Jan Oscar Svae, takket medlemmene for oppmøte og Frank Lønberg ønsket de nye hytteeierne velkommen som medlemmer i Vellet.

0. Godkjenning av innkalling:
Innkallingen sendt 18. juni 2014 ble enstemmig godkjent.

1. Valg av ordstyrer og referent:
Frank Lønberg ble valgt til ordstyrer og Arne Kildal ble valgt til referent.
Anne Grethe Lexander og Arne Kildal ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning for perioden juli 2013 til juli 2014:
Årsberetningen ble opplest.
Frank Lønberg supplerte punkt 5.Ny regional kraftledning til Kråkerøy-Hvaler. «Monstermaster» med at de fleste aktører støtter løsning med ledning i bakken.
Ad punkt 8.Hastighetsreduserende tiltak FV 108 forbi Stokken ble det gjennomført møte med SVV, Tryg Trafikk og Hvaler kommune den 11 juli, ref Fredrikstad Blad nettutgave 11/7 og papirutgave 17/7. Forøvrig ingen vesentlige kommentarer til beretningen. Årsberetningen ble således tatt til etterretning.

3. Regnskap 2013:
Jan Oscar Svae gikk gjennom regnskapet for 2013 som viste et overskudd på 908,15. Regnskapet ble
godkjent med akklamasjon.

4. Budsjett 2014:
Det foreslåtte budsjettet som viser et overskudd på 26.900,- ble godkjent. Se pkt. 5

5. Fastsettelse av kontingent:
Styret fremmer forslag om å opprettholde dagens kontingent på 250,-/hytte og 350,-/ p-plass. Styrets
forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Innkommet sak 1:
Styret foreslår – Båtvrak, båter uten eier, utrangerte trillebårer: «Styret pålegger eiere av båter som ikke er i bruk og båter som ikke er sjødyktig å fjerne disse. Det samme gjelder trillebårer som ikke er i bruk eller er ødelagt. Fra 1.8.2014 vil styret merke ovennevnte objekter med pålegg om fjerning. Hvis objektet ikke er fjernet innen 1.9.2014, vil disse bli fjernet for eiers regning og risiko.»
Forslag vedtatt enstemmig.

7. Innkommet sak 2:
Styret foreslår – Vegetasjon i fellesarealer: Styret anbefaler at det avholdes ekstra dugnader for fjerning av vegetasjon i fellesarealer i samråd med Grunneier. Kommentar: Trolig vil Siljeholmen bli inndelt i 5 til 6 områder. Forslag vedtatt enstemmig.

9. Valg:
Velets leder og valgkomite velges for ett år av gangen. Øvrige medlemmer velges med 2 års funksjonstid. Valgkomiteen uttrykte bekymring for at det er svært krevende å skaffe personer til å påta seg ledervervet. Det ble derfor ikke valgt leder på årsmøte og Årsmøte anmodet styret om å konstituere seg selv.

Styrets sammensetning neste periode blir:
LEDER Styret ivaretar
funksjonen solidarisk
VARAMEDLEM Helge Rosbach
KASSERER Jan Oscar Svae
SEKRETÆR Frank Lønberg REVISOR Lise Aaserud
STYREMEDLEM Arne Kildal VALGKOMITE Tore Brockstedt
STYREMEDLEM Jarle Hansen*) VALGKOMITE Jan Ombudstvedt
STYREMEDLEM Geir Berge*)
*Valgt i 2013.

3 MEDLEMMER I PPLASS
KOMITEEN
Jan Oscar Svae
Helge Rosbach
Frank Lønberg

Årsmøte ble avsluttet 12.50.
Arne Kildal Anne Grethe Lexander
Referent

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 2014

Medlemsmøte ble avholdt 20. juli 2014 etter årsmøte

1. Siljaden 2014:
Arrangementet ble avholdt i strålende sol og rekordstor deltagelse med 131 påmeldte deltakere. Komiteen hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe sponsorer og flotte gevinster. Gratis brus og boller til deltakerne. Det ble avholdt auksjon og loddsalg og netto resultat ble fantastiske 8000,-. Arrangørene fikk sin velfortjente applaus for flott innsats, engasjement og vel gjennomført arrangement. Siljaden 2015 avholdes lørdag 18. juli 2015 kl. 16.00. Neste års arrangører er hyttene 883-892 (gamle nr.) og styret vil utpeke administrator.

2. Dugnadsgjengen 2014:
Hyttene 877-890 (Gamle nr.) var ansvarlig for dugnaden 2014 som ble gjennomført 7 juni. Dugnadsgjengen 2015: Hyttene 865-876 (gamle nr.).

3. Port på gangbroen:
Stor bedring etter at ny pumpe ble montert. Foreløpig ingen videre tiltak.
4. P-plasser På P-plass Syd vil det bli markert grense for trillebår plassering på svaberget. Dette for å sikre adkomst for bilene nærmest søppelcontainer.
På P-plass Nord har en bil blitt skadet. Det er viktig å melde fra om skader på andre biler ! «Måkeavvisere» planlegges montert mandag 21/7 (ble montert 21/7).
På P-plass Nord mangler lys i den ene stolpen (ble rettet 21/7).

5. Dugnadsoppgaver
Styret vil lage en rutine hvor forslag på dugnadsoppgaver kan sendes på e-post.

6. Adkomst P-plass Nord til Siljeholmen
Jarle Hansen presenterte mulig løsning for flåtebro mellom P-plas nord og Siljeholmen. Flere muligheter ble diskutert og saken konkludert med at styret jobber frem løsning for å bedre adkomst mellom P-plass Nord og Siljeholmen.

7. Grus til stiene
Noen ønsker mere grus mens andre ønske at stiene skal være mest mulig naturlige.

8. Ta hensyn: Sykling
Må vise spesiel hensyn dersom det sykles på Siljeholmen.

9. Ta hensyn: Musikk
Må vise hensyn og spesielt be ”podene” begrense seg med hensyn på lyd.

10. «Tromsøpalme» på Siljeholmen:
Det har kommet «Tromsøpalme» til Siljeholmen, blandt annet rundt hytte 876 og 879. Styret må se på saken. Det kan være aktuelt å søke hjelp hos Hvaler kommune.

11. ”Siljeholmens historie i ord og bilder”
Stort takk til Lillian Bekkerud og Birgit Eriksen for et en fantastisk historiebok

For styret i Siljeholmen Vel
Arne Kildal /s/

Vann- og avløp til Siljeholmen:
Etter Medlemsmøte orienterte Roy Høgås om det private initiativ for å få vann og avløp til Siljeholmen.

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014

Velet har 92 medlemmer. Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter (3.10.13, 5.12.13, 6.2.14, 26.4.14, 30,5,14 og 12.7.14.)

Styret har i perioden juli 2013 til juli 2014 bestått av:
LEDER
Styret har ivaretatt funksjonen solidarisk
VARAMEDLEM
Tomas Jacobsson
KASSERER
Jan Oscar Svae
SEKRETÆR
Frank Lønberg
REVISOR
Lise Aaserud
STYREMEDLEM
Arne Kildal
VALGKOMITE
Tore Brockstedt
STYREMEDLEM
Jarle Hansen*)
VALGKOMITE
Jan Ombudstvedt
STYREMEDLEM
Geir Berge*)
Varamedlem Tomas Jacobsson har deltatt i styrets arbeid likt som øvrige medlemmer. *Valgt i 2013.

1. Styrearbeidet:
Styret ble enige om å ikke velge formell leder. Ledervervet har blitt ivaretatt solidarisk blant styremedlemmene. Denne arbeidsformen har fungert tilfredsstillende og styret mener å ha ivaretatt medlemmenes interesse på en tilfredsstillende måte.

2. Siljeholmens historie pr. 2013:
Historiegruppen satt frist for innlegg og innspill til 1. oktober 2013. Redaksjonskomiteen har gjort en formidabel jobb med å innhente stoff og bilder,- og ikke minst skrevet selv. Det er gjort en formidabel innsats de siste måneder med redigering av råmaterialet til «trykkbart» format. I skrivende stund ligger det an til distribusjon på Årsmøte 2014.

3. Dugnad 2014:
Dugnad ble gjennomført 7.6.2014.

4. Siljeholmenvel.net
Velets egne hjemmesider ”siljeholmenvel.net” som ble etablert i 2010, har siden etableringen hatt over 26.000 treff. Her finnes all informasjon som er sendt medlemmene pr e-mail og brev. I tillegg er det mye interessant stoff som legges ut her. Styret har valgt å ikke opprette egen Facebook-side. Det syntes som dagens informasjonskanaler via e-mail/brev samt hjemmeside fungerer tilfredsstillende.

5. Ny regional kraftledning til Kråkerøy-Hvaler. «Monstermaster»
Siljeholmen Vel er høringsinstans i saken. Vi er regelmessig i kontakt med NVE. Siste kontakt var tilbakemelding pr. e-mail 23.04.2014: «Jeg har fortsatt ikke fått noe mer informasjon fra Hafslund Nett. Men forsto at det var avtalt flere møter med Hvaler kommune.»

6. Distribusjon av informasjonsbrev og medlemsoversikt
Hovedtyngden av velets informasjon sendes nå ut pr e-post. Dette er både effektivt og kostnadsbesparende for velet. Det har i perioden vært sendt ut informasjonsbrev og oppdatert medlemsoversikt med adresser, telefonnummer og e-post adresser i tillegg til protokoll fra årsmøte og referat fra medlemsmøte.

7. Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på 908,15.

8. Hastighetsreduserende tiltak FV 108 forbi Stokken:
Styret har benyttet en del ressurser på denne saken i perioden. Vi har vært i kontakt med Politiet, Hvaler kommune, næringsdrivende på Stokken og Trygg Trafikk. Det har også vært avholdt befaring med Trygg Trafikk. Samtlige vi har vært i kontakt med har støttet våre argumenter. Med bakgrunn i tilbakemeldinger og støtte fra de nevnte, oversendte styret et brev til Statens Veivesen den 4.6.2014. Her føres en argumentasjon for at hastigheten skal reduseres i perioden 1. mai til 1. september fra 80 km/t til 50 km/t. Brevet vil bli fulgt opp i forkant av Årsmøte.

9. Båtvrak,- og trillebårvrak:
Det er nå klarert med Siljeholmen DA at de ikke har noe i mot at «avfall» fjernes. Styret vil således fremme følgende forslag på Årsmøte 2014: Styret anbefaler dette som egen sak på Årsmøte. Selv om det er identifisert eier, syntes det som om en del av båtene ikke er i bruk-OG at eierne ville satt pris på å få hjelp til å fjerne disse. Følgende sak fremmes fra styret til Årsmøte: «Båter som er kondemnable og/eller ikke er i bruk skal fjernes av eier. Dersom eier
ikke er kjent, har Siljeholmen Vel anledning til å fjerne båten.»

10. Lys på parkeringsplassene:
Etter mange år uten lys, er dette nå utbedret! Gjenstår å montere «dueavvisere» på lysarmaturene og på toppen av mastene. Dette håper vi kommer på plass før Årsmøte.

11. Samarbeid med grunneierne på Siljeholmen
Styret har avholdt møte med representanter fra Grunneierne. Vi informerte om styrets arbeid. Grunneierne uttrykte tilfredshet med at vi arbeider med saker som også angår dem. Vi drøftet også Forvaltning av vegetasjon/trær. Grunneierne erkjenner at de ikke klarer å fjerne nedfall av trær og tilvekst i «fellesområder». Det har blitt praktisert en ordning der den enkelte fester kan felle trær på egen «hytteeiendom» mot å betale Grunneier 200,-/tre. Trær i «fellesarealer» har ikke blitt forvaltet den siste tiden. Styret i Siljeholmen Vel og Grunneier ble enige om at dette bør løses ved at område for område besiktiges i fellesskap og trær som
kan felles merkes. Siljeholmen Vel kan være behjelpelig med å utføre dette på dugnad. Forholdet vil bli drøftet på Årsmøte 2014.

Siljeholmen, 18. juni 2014
Styret i Siljeholmen vel
Arne Kildal/s/ Tomas Jacobsson /s/ Jan Oscar Svae/s/
Frank Lønberg /s Jarle Hansen /s/ Geir Berge/s/

REGNSKAP FOR 2013

INNTEKTER
Medlemskontingent/parkering 46.000,-
Siliaden: Inngang 1.800,-
Loddsalg 9.540,-
- Varekjøp -5.844,-
Overskudd 5.496,- 5.496,-
Bankrenter 203,33

UTGIFTER
Strøm parkeringsplasser 2.856,18
Reparasjon lysarmatur p.plasser 12.128,-
Leie parkeringsplasser 22.806,-
Forsikring av brua 2.265,-
Nummerskilt 9.765,-
Internett 695,-
Bankomkostninger 276,- ,
51.699,33 50.791,18
Overskudd 2013 908,15
51.699,33 51.699,33

Egenkapital:
Egenkapital pr. 01.01.2013: 248.097,67
+ overskudd 2013 908,15
Egenkapital pr. 31.12.2013: 249.005,82

Eiendeler:
Brukskonto 47.986,01 Regnskapet revidert og godkjent:
Kapitalkonto 10.780,47
Bruverdi 190.239,34
249.005,82 .

Lise Aaserud, revisor
Siljeholmen, 31.12.2013
Jan Oscar Svae
kasserer
(sign.)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2013

Det ble avholdt årsmøte i Siljeholmen Vel søndag 21. juli kl. 12.00 ved Ruffen. Det var 42 stemmeberettigede til stede. Fra styret møtte Tomas Jacobsson, Arne Kildal, Jan Oscar Svae og Frank Lønberg

Vellets kasserer, Jan Oscar Svae, takket medlemmene for oppmøte og ønsket spesielt de nye hytteeierne velkommen som medlemmer i Vellet.

0. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen sendt 18. juni 2013 ble enstemmig godkjent

1. Valg av ordstyrer og referent:

Jan Oscar Svae ble valgt til ordstyrer og Frank Lønberg ble valgt til referent.

Alfred Skaiaa og Tore Brockstedt ble valgt til å undertegne protokollen

2. Årsberetning for perioden juli 2012 til juli 2013:

Årsberetningen ble opplest. Det fremkom ingen vesentlige kommentarer til beretningen.

Årsberetningen ble således tatt til etterretning.

3. Regnskap 2012:

Jan Oscar Svae gikk gjennom regnskapet for 2012 som viste et overskudd på 19.781,91. Regnskapet ble godkjent med akklamasjon.

4. Budsjett 2013:

Det foreslåtte budsjettet som viser et overskudd på 9.016,- ble godkjent. Se pkt. 5

5. Fastsettelse av kontingent:

Styret fremmer forslag om å øke leie av parkeringsplass fra 250,-/plass til 350,-/plass. Dette for å dekke de løpende kostnader Velet har. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Innkommet sak 1:

Styret foreslår å etablere egen Facebook-side for Velet. Dette er en enklere måte å kommunisere med medlemmene samt at det er mulig for medlemmene å komme med egne innlegg og/eller bilder og videoer.

Det ble presisert fra medlemmene at all viktig informasjon til medlemmene, må distribueres på samme måte som i dag. (e-mail og pr. post til de som ikke har e-mail adresse)

Med denne kommentar ble styret stilt fritt til å etablere eventuell Facebook-side. (lukket forum)

7. Innkommet sak 2:

Styret foreslår å registrere båter som ikke er tatt i bruk pr. 1. juli 2013. Dersom ingen melder seg som eiere innen gitt tid, anses båten ikke ha en eier. På sikt bør disse båter fjernes. J.fr. pkt. 10 i Årsberetningen.

Etterskrift: Av de 10 registrerte båter, har 6 eiere meldt sitt eierskap.

Forslag vedtatt.

8. Innkommet sak 3:

Styret foreslår å si opp strøm-abonnementet på parkeringsplassene. Hovedårsaken til dette er at vi betaler en fast sum på 2.600,-/år. Videre har manglende skifte av lyspærer over flere år, medført at begge p-plassene har hatt ubetydelig eller intet lys.

Forslaget ble nedstemt. Styret ble anmodet å istandsette lysarmaturer samt montere «måkeavvisere» på toppen av armaturene.

9. Valg:

Følgende verv var på valg:

LEDER

Tidligere leder har sluttet

3 MEDLEMMER I P-PLASS KOMITEEN

STYREMEDLEM

Jarle Hansen

VALGKOMITE

Tore Brockstedt

VALGKOMITE

Jan Ombudstvedt

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 2013

Medlemsmøte ble avholdt 21. juli 2013 etter årsmøte

1. Siljaden 2013:

Arrangementet ble avholdt i strålende sol og rekordstor deltagelse med hele 180 påmeldte deltakere. Komiteen hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe sponsorer og flotte gevinster. Også i år klarte komiteen å dele ut gratis is til deltakerne sammen med brus og boller. Resultatet ble fantastiske 11.500,-.

Arrangørene fikk sin velfortjente applaus for flott innsats, engasjement. Og arrangement.

Siljaden 2014 avholdes lørdag 19. juli 2014 kl. 16.00.

Neste års arrangører er hyttene 873-882 (gamle nr.) Jarle Hansen administrerer.

2. Dugnadsgjengen 2013:

Hyttene 891-905 (Gamle nr.) er ansvarlig for dugnaden 2013. Blant annet pga sen varsling fra styret, vil dagnaden 2013 skje høsten 2013. Maling av bru og grus på p-plassene står på listen.

Dugnadsgjengen 2014:

Hyttene 877-890 (gamle nr.)

Etterskrift: Noen hytter får både Siljaden og Dugnad samme år. Årsaken til dette er at det er 14 hytter som kalles inn til dugnad og 10 hytter som arrangerer Siljaden. «Men det er slik det alltid har vært …»

3. Port på gangbroen:

Denne får ganske hard medfart som følge av materialtransport til/fra Siljeholmen samt stor bruk av trillebårer. Det kom forslag om å sette på et beslag for å hindre skader på trevirke. Videre kom det opp forslag om å redusere høyden på porten da den har et stort «vindfang» som gjør at den «blaffrer» i vinden. Dugnadsgjengen inkl. Jon Dahle fikk i oppgave å gjøre «det beste ut av det» med den lange erfaring denne gjengen har med vedlikehold.

4. Nye nummerskilt:

Det har blitt laget 2 stk skilt med nye nummer til samtlige hytter. Det ene skiltet skal benyttes på p-plassene (p-plass gjengen besørger montasje) Det andre skiltet skal benyttes som hyttenummer. Nummerskiltene ble utlevert på medlemsmøte. Skiltene koster 100,- og vil bli tillagt medlemsavgiften 2014.

5. Forslag om å sette opp større kart som viser hyttenummer og plassering:

I dag er det et laminert A3 kart som er slått opp på broen og ved postkassestativet. Slik styret oppfattet medlemsmøte var det ikke flertall for å jobbe videre med dette.

6. Eiendomsskatt:

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt styret vil engasjere seg i saken. Styret anser at den ilagte Eiendomsskatt er et forhold mellom den enkelte hytteeier og Hvaler kommune.

7. Utvidelse av p-plass i Syd:

Som det fremkommer i Årsberetningen 2013, har styret vært i kontakt med Hvaler kommune i sakens anledning. Vi velger imidlertid å avvente behandling av konsesjonssaken til Hafslund Nett vedr. ny høyspenttrasé.

8. Vann- og avløp til Siljeholmen:

Styret har tidligere arbeidet med spørsmålet og medlemmene har fått anledning til å melde sin interesse. Det var imidlertid et mindretall av hytteeierne som ønsket dette. Styret har således konkludert med at flertallet ikke ønsker at styret skal involvere seg i et privat vannlag. Det er imidlertid anledning for hytteeierne å danne et privat vannlag og starte forberedelser og planlegging av Vann- og avløp til Siljeholmen.

9. Hastighetsreduserende tiltak på 108 forbi Siljeholmen:

Saken er ofte tatt opp på medlemsmøte. Vi har meget gode argumenter får å kreve redusert fart forbi Stokken/Siljeholmen. Veimyndighetene svarer alltid det samme: «Det er for få ulykker på strekningen til at fartsreduserende tiltak kan anbefales.» Medlemmene anmodet nok en gang Styret å arbeide med denne viktige saken. Flere medlemmer stilte seg villig til å bistå i arbeidet.

10. Giftige planter på Siljeholmen:

Det har kommet «Tromsøpalme» til Holmen vår. Dette er en uønsket plante i vår fauna i følge myndighetene. Grunneier har ansvar for å fjerne «utøyet». Det er også anledning for hytteeierne å fjerne slike planter.

11. Ta hensyn:

Det har kommet klage på høy musikk og festing til «langt på natt». Styret anmoder hyttenaboer å ta dette opp direkte med den det gjelder. Dette har fungert tilfredstillende i tidligere år, og vi håper det gode samarbeidet og samholdet vi har i vårt lille «samfunn» kan opprettholdes ved dialog og samarbeid oss naboer i mellom.

For styret i Siljeholmen Vel

Frank Lønberg /s/

ÅRSBERETNING 2012-2013

Velet har 92 medlemmer. Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter (27.4.2013, 25.5.2013, 29.06.2013). Styret har i perioden juli 2011 til juli 2012 bestått av:

LEDER

Per Thelle Jacobsen*)

VARAMEDLEM

Tomas Jacobsson*)

KASSERER

Jan Oscar Svae*)

SEKRETÆR

Frank Lønberg*)

REVISOR

Lise Aaserud

STYREMEDLEM

Arne Kildal*)

VALGKOMITE

Tore Brockstedt

STYREMEDLEM

Jarle Hansen

VALGKOMITE

Jan Ombudstvedt


Varamedlem Tomas Jacobsson har deltatt i styrets arbeid likt som øvrige medlemmer. *Valgt i 2012.

1. Styrearbeid:

Styrearbeidet i perioden har vært noe preget av at styreleder valgte å selge hytten og flytte fra Siljeholmen september 2012.

2. Parkering:

Styret har henvendt seg til Hvaler kommune vedrørende muligheter for utvidelse av parkeringsplass syd videre i bukten mot syd. Her ligger et potensiale for en utvidelse på 16-20 p-plasser. Argumentene vi har anført er:

- Trafikksikkerhetshensyn (de som har p-plass på syd må krysse Hvalerveien 2 ganger for å komme til gangbroen)

- Siljeholmen Vel kan bidra til å ta i mot stein fra Hvalerøyene som ellers blir liggende.

- Tiltaket er relativt begrenset «inngrep» i Skjærgården da det er snakk om utfylling av ca 400m2

3. Dugnad:

I år har hyttene 891-905 ansvaret for dugnaden. I skrivende stund har dugnadsgjengen ikke gjennomført dugnaden. Styret tar selvkritikk for at vi ikke har fulgt opp i tilstrekkelig grad. Det umiddelbare vedlikeholdsbehovet er:

- Beising av bro og port

- Singel på gangstier

Videre er det behov for opprydding i «komposthaug» ved trafostasjon samt generell opprydding i kvist og kvast. Dette er aktiviteter det bør gjøres noe med i egen dugnad høsten 2013.

4.

Siljeholmenvel.net

Velets egne hjemmesider "siljeholmenvel.net" som ble etablert i 2010, har siden etableringen hatt over 17.900. (ca 11.000 treff 2012) Det viser seg at verktøyet som er valgt for hjemmesiden er krevende å vedlikeholde. Styret vil fremme forslag om å etablere Facebook-side i stedet. En slik løsning vil bidra til en to-veis kommunikasjon med medlemmene. Dette vil bli tatt opp som sak på Årsmøte.

5. Historiegruppen

Historiegruppen har arbeidet aktivt i året som har gått. Lillian Bekkerud har skrevet mye tekst og samlet bilder. Historiene og bildene er mest fra nordenden. Det er derfor ønskelig med historier og bilder også fra syd.

Medlemmene oppfordres derfor å få ned noe på papiret samt å finne bilder og sende dette til

yngvarbe@online.no

6. Distribusjon av informasjonsbrev og medlemsoversikt

Hovedtyngden av velets informasjon sendes nå ut pr e-post. Dette er både effektivt og kostnadsbesparende for velet. Det har i perioden vært sendt ut informasjonsbrev og oppdatert medlemsoversikt med adresser, telefonnummer og e-post adresser i tillegg til protokoll fra årsmøte og referat fra medlemsmøte.

7. Økonomi

Regnskapet viser et overskudd på 19.781,91. Kostnader for p-plassene beløper seg til:

- Leie: 22.800,-

- Vedlikehold: 4.400,-

- Strøm: 2.600,-

- Til sammen: 29.800,-

Inntekter: ca 85 betalende a 250,-/p-plass: 21.250,-

Styret vil fremme forslag på årsmøte om å øke leien for p-plass fra 250,- til 350,-/p-plass pr. år

8. Ny regional kraftledning til Kråkerøy-Hvaler

Etter høringsrunden sommeren 2012 (i regi av NVE) har NVE pålagt Hafslund Nett tilleggsutredninger. I hovedsak er det tre forhold som som skal utredes:

-

Enkelte konkrete endringer av trasèvalg

-

Sjøkabel fra Tangen til Sildeodden

-

Kabelanlegg i samme trasè som prosjektert gangvei.

Hafslund Nett antar at denne tilleggsutredningen blir klar i la juni.

9. Komiteer:

J.fr. § 9 i Siljeholmen Vel’s vedtekter: Her fremkommer at det skal velges 3 medlemmer med ansvar og ettersyn av p-plasser i syd og nord. Denne komiteen har ikke blitt valgt de senere år og valgkomiteen er således tillagt denne oppgave.

10. Båtvrak:

Styret vil fremme forslag om å registrere båter som ikke er satt ut pr. 1. juni 2013. Båter som ikke er tatt i bruk vil det bli orientert om på medlemsmøte. Dersom det ikke melder seg eiere innen en gitt frist, antas det at båten ikke har eier. Det er ønskelig at slike båter blir fjernet fra Siljeholmen. Vi har kontaktet Sandbakken Avfallsmottak på Kirkøy. De tar i mot båtvrak opp til ca 15 fot. Det ble antydet et gebyr på 500,-/båt. Dersom båten kappes opp i håndterbare enheter, kan gebyret bortfalle.

11. Manglende lys på parkeringsplassene:

Det har blitt drøftet på flere medlemsmøter at det mangler lys på p-plassene. Forholdet er drøftet i styremøter og styret vil fremme forslag om å droppe lys på p-plassene. Det er fordeler og ulemper ve det slikt forslag og styret ønsker medlemmenes mening om dette.

12. Samarbeid med grunneierne på Siljeholmen

Velets har vært i dialog med representant for grunneierne. Det er et ønske om å rydde i deponi v/trafostasjonen. Videre nok en oppfordring til hundeeiere om å plukke opp hundebæsjen- OG IKKE LEGGE DETTE I POSE OG KASTE I/VED STIEN.

Siljeholmen, 13. juni 2013

Styret i Siljeholmen vel

Arne Kildal/s/ Tomas Jacobsson /s/ Jan Oscar Svae/s/

Frank Lønberg /s/ Jarle Hansen /s/

REGNSKAP FOR 2012

INNTEKTER UTGIFTER

Medlemskontingent/parkering 47.500,-

Siliaden: Inngang 1.340,-

Loddsalg 9.905,-

- Varekjøp -2.195,-

Overskudd 9.050,- 9.050,-

Bankrenter 202,77

Strøm parkeringsplasser 2.667,94

Medlemskontingent Tomtefesteforbundet 1.000,-

Forsikring av brua 2.178,-

Leie parkeringsplasser 22.806,-

Vedlikehold av parkeringsplasser 4.406,25

Internett 695,-

Reparasjon av brygger 2.850,67

Bankomkostninger 214,-

Porto 153,- .

56.752,77 36.970,86

Overskudd 2012 19.781,91 (2011 -15,9)

56.752,77 56.752,77

Egenkapital:

Egenkapital pr. 01.01.2012: 228.315,76

+ overskudd 2012 19.781,91

Egenkapital pr. 31.12.2012: 248.097,67

Eiendeler:

Brukskonto 47.226,70 Regnskapet revidert og godkjent:

Kapitalkonto 10.631,63

Bruverdi 190.239,34

248.097,67 .

Lise Aaserud, revisor

Siljeholmen, 31.12.2012

Jan Oscar Svae

kasserer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012

Det ble avholdt årsmøte i Siljeholmen Vel søndag 15. juli kl. 12.00 ved Ruffen. Det var 44 stemmeberettigede til stede. Fra styret møtte Jan Ombudstvedt, Jarle Hansen, Tomas Jacobsson, Lise Fjeldstad, Jan Oscar Svae og Frank Lønberg

Styrets leder benyttet anledningen til å ønske nye medlemmer velkommen.

1. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent

2. Valg av ordstyrer og referent:

Jan Ombudstvedt ble valgt til ordstyrer og Frank Lønberg ble valgt til referent

Jarle Oscar Svae og Tomas Jacobsson ble valgt til å undertegne protokollen

3. Årsberetning for perioden juli 2011 til juli 2012:

Årsberetningen ble opplest. Det fremkom ingen vesentlige kommentarer til beretningen.

Årsberetningen ble således tatt til etteretning.

4. Regnskap 2011:

Jan Oscar Svae gikk gjennom regnskapet for 2011 som viste et underskudd på 15.928,11. Hovedårsaken til dette var en vedtatt reparasjon av bryggene på p-plassene syd og nord. Regnskapet ble godkjent med akklamasjon.

5. Budsjett 2012:

Det foreslåtte budsjettet som viser et overskudd på 8.007,- ble godkjent

6. Fastsettelse av kontingent:

Kontingenten opprettholdes på samme nivå som forrige periode, dvs 250,- for hytte og 250,- for p-plass/år.

7. Innkomne saker:

Siljeholmen Vel anmodes om å sende kommentarer til høring om høyspent trasé fra Øra til Skjærhalden. Enstemmig vedtatt.

8. Valg:

Følgende verv var på valg:

LEDER

Jan Ombudstvedt

VALGKOMITE

Tore Brockstedt

KASSERER

Jan Oscar Svae

VALGKOMITE

Trond Samuelsen

SEKRETÆR

Frank Lønberg

STYREMEDLEM

Lise Fjeldstad

VARAMEDLEM

Tomas Jacobsson

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 2012

Medlemsmøte ble avholdt 15. juli 2012 etter årsmøte

1. Siljaden 2012:

Arrangementet ble avholdt i oppholdsvær med stor deltagelse og et fantastisk arrangement. Komiteen hadde lagt ned et stort arbeid med å skaffe sponsorer og flotte gevinster. Resultatet ble «Best ever» med et overskudd på 9.050,-. Arrangørene fikk sin velfortjente applaus for flott innsats og engasjement.

Siljaden 2013 avholdes lørdag 20. juli 2013.

Neste års arrangører er hyttene 863-872 (gamle nr.) Alfred Skai administrerer.

2. Dugnadsgjengen 2013:

Hyttene 891-905 (Gamle nr.) er ansvarlig for vårdugnaden 2013.

3. Mangelfullt lys på parkeringsplassene i sør og nord:

Til tross for flere purringer fra styreleder, er det manglende lys på p-plassene. Styret ble anmodet om å purre videre.

4. Informasjon om nye eiere:

Siljeholmen Vel får ikke alltid beskjed fra tidligere eier om eierskifte. Styret ble anmodet om å få til en rutine med Siljeholmen DA om at informasjon om eierskifte sendes Vellet.

5. Parkering av båthengere på p-plassen v/Stokken

Det hensettes en del båthengere på denne p-plassen. Det er uheldig at de parkerer i «lemgderetning» og ikke på tvers (slik bilene gjør). Dette medfører at parkeringskapasiteten på p-plassen reduseres. Styret anmodes om å kontakte Stokken Båt og Marine samt Herføl Marina for å informere om forholdet.

Etterskrift: P-plassene bør merkes.

6. Trange p-plasser syd for gangbro- mot kanalen:

Det fremkom i møte at det er trangt på denne delen av p-plassen. Tore Brockstedt anbefalte at Simensen og Holstad bytter plasser. Tore B sørger for info og «opplæring» vedr. parkering på disse plassene.

7. Gangbru og landgang:

Gangbru og landgang begynner å bli tørre. Oljing settes opp på planen for dugnaden 2013. Videre er det behov for beising av vanger og dør.

8. HUSK! LÅS KJETTING TIL BEGGE P-PLASSER NÅR DU ANKOMMER/FORLATER HOLMEN:

De nærmeste hytteeiere er lei av å låse ut folk som kjører inn på p-plassen!

9. Rydding av vegetasjon på egen tomt og «fellesareal»:

Hytteeierne har behov for å rydde i busker og kratt som vokser seg til rundt egen hytte.

Når dette gjøres er det viktig at vegetasjonen fjernes. Enten gjøres dette ved å kjøre det bort eller benytte kompostkvern. Det hjelper lite å rydde på egen tomt for å legge avfallet på fellesarealene!

Rydding av vegetasjon i fellesarealer: Siljeholmen DA har gitt aksept for at berørte hytteeiere kan rydde busker og kratt også i fellesarealer.

Når dette gjøres er det viktig at vegetasjonen fjernes.

10. Parkering:

Påminnelse: Det er «fri» parkering i perioden

1. september til 1. mai. MEN- fra 1. mai til 1. september må vi parkere på anviste plasser.

For styret i Siljeholmen Vel

Frank Lønberg /s/

ÅRSBERETNING 2011 – 2012

Velet har 92 medlemmer. Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter (18.1.2012 og 21.4.2012). Styret har i perioden juli 2011 til juli 2012 bestått av:

  LEDER

Jan Ombudstvedt*

VARAMEDLEM

 

Tomas Jacobsson

KASSERER

 

Jan Oscar Svae

SEKRETÆR

 

Frank Lønberg

REVISOR

 

Lise Aaserud*

STYREMEDLEM

 

Lise Fjeldstad

VALGKOMITE

 

Tore Brockstedt*

STYREMEDLEM

 

Jarle Hansen*

VALGKOMITE

 

Trond Samuelsen*

 

1. Dugnader

I år hadde hyttene 812-829 ansvaret for dugnaden 26. mai, og Per Thelle Jacobsen koordinerte arbeidet som blant annet innebar en omfattende rehabilitering av tilbringerbrua over vika. Videre ble utbedring av parkeringsplassen ved båtutsettingen, ny grus på stiene, diverse malearbeid m.m. utført.

2. Siljeholmenvel.net

Velets egne hjemmesider "siljeholmenvel.net" som ble etablert i 2010, har siden etableringen hatt over 11.000 treff. Sidene er i jevn utvikling og innholder vedtekter, formål, aktuelle saker, lenker, bilder o.s.v. Formatet på enkelte dokumenter har vært tungt tilgjengelig. Dette har blitt utbedret i perioden.

3. Historiegruppen

Historiegruppen arbeider fortsatt med å samle historisk materiale om Siljeholmen. Dette er f.eks. bruken av øya siden 1900, velets historie, historier fra "gamle dager" og bilder. Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet i løpet av 2012.

4. Distribusjon av informasjonsbrev og medlemsoversikt

Hovedtyngden av velets informasjon sendes nå ut pr e-post. Dette er både effektivt og kostnadsbesparende for velet. Det har i perioden vært sendt ut informasjonsbrev og oppdatert medlemsoversikt med adresser, telefonnummer og e-post adresser i tillegg til protokoll fra årsmøte og referat fra medlemsmøte.

5. Rehabilitering av bryggene

Med bakgrunn i anmodning fra medlemsmøte 2011 ble bryggen ved parkeringsplass syd totalrehabilitert. Nye pontonger, forsterkninger o.s.v, gjør at bryggen nå fremstår tilnærmet som ny. Det er på dugnadsbasis utført mindre arbeider på bryggen ved parkeringsplass nord.

6. Tildeling av adresser

Hvaler kommune har tildelt adresser til hyttene på Siljeholmen. Hensikten med denne tildelingen er å bidra til at redningstjenester og distribusjonstjenester (som posten) lettere skal finne frem. På Siljeholmen fulgte kommunen noen av stiene i urviserretningen fra brua på den nordlige delen og halvvegs sørover på østsiden, og fra brua og rundt på den sørlig delen. Nummereringen ble gjort på nytt etter innspill fra forrige årsmøte og fra enkelte hytteeiere. Velets leder og kasserer var med kommunens representant på befaring på øya. Velet har innarbeidet de nye adressene i sin kommunikasjon.

7. Uvær høsten 2011 resulterte i at bryggen på plass syd slet seg

En årvåken hytteeier meldte fra at brygga på plass syd hadde slitt seg og var på vei nordover. Brygga ble dagen etter brakt tilbake og bryggefestene ble forsterket m.m. slik at bryggen nå skal være bedre rustet til å tåle uvær.

8. fartsbegrensing

Velet har vært i kontakt med leder for Hvaler hytteforening for å drøfte hvorvidt man i fellesskap kan oppnå resultater i forhold til å få iverksatt hastighetsreduksjon og/eller andre tiltak for trygging av trafikken forbi Stokken. Siden Statens vegvesen har konkludert med trafikkforholdene på fylkesvei 108 over Stokken ikke oppfyller kriteriene for særskilt fartsgrense, er dette et langvarig arbeid.

9. Fra tomtefesteforbundet

Velet er fortsatt medlem av tomtefesteforbundet som er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av blant annet fritidshus som står på festet grunn. Forbundet har som formål å arbeide for tomtefesternes interesser, og å avskaffe tomtefesteordningen. Velets medlemmer kan få vurdert sine festekontrakter av forbundets jurist.

10. Ny regional kraftledning til Kråkerøy-Hvaler

Velet har sendt "Forslag, merknader, og spørsmål til søknad om anleggskonsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for ny 132 kv kraftledning i Østfold. Kråkerøy-Hvaler" til NVE med kopi til Fredrikstad Blad, politiske partier m.fl. (brevet er vedlagt).

11. Samarbeid med grunneierne på Siljeholmen

Velets leder har vært i dialog med representant for grunneierne. De har for tiden ingen spesielle forhold som de ønsker å informere øyas festetakere om.

Siljeholmen, 13. juni 2012

Styret i Siljeholmen vel

Jan Ombudstvedt/s/ Tomas Jacobsson /s/ Jan Oscar Svae/s/

Frank Lønberg /s/ Lise Fjeldstad /s/ Jarle Hansen /s/

Protokoll årsmøte 2011

Det ble avholdt årsmøte i Siljeholmen Vel søndag 17. juli kl. 12.00 ved Ruffen.

Det var 43 stemmeberettigede til stede.

Fra styret møtte Jan Ombudstvedt, Jarle Hansen, Tomas Jacobsson, Lise Fjeldstad, Jan Oscar Svae og Frank Lønberg

Styrets leder benyttet anledningen til å ønske nye medlemmer velkommen.

1. Godkjenning av innkalling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent

2. Valg av ordstyrer og referent:
Jan Ombudstvedt ble valgt til ordstyrer og Frank Lønberg ble valgt til referent
Jarle Hansen og Tomas Jacobsson ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning for perioden juli 2010 til juli 2011:
Følgende kommentarer ble protokolert:
Velet har 92 medlemmer, ikke 91 slik det fremkommer i årsberetningen.
5: Vann og kloakksaken: Flere medlemmer var bekymret for hvorvidt etablering av privat vannlag kan utløse en eller annen form for tilknytningsplikt.
7: Fartsbegrensning: Til tross for negativt svar fra Statens Vegvesen ble styret anmodet om å arbeide videre med saken.
For øvrig ingen kommentarer til Årsberetningen.

4. Regnskap 2010:
Jan Oscar Svae gikk gjennom regnskapet for 2010 som viste et overskudd på 18.603,87. Regnskapet ble godkjent med akklamasjon.

5. Budsjett 2011:
Det foreslåtte budsjettet som viser et overskudd på 5.570,- ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent:
Kontingenten opprettholdes på samme nivå som forrige periode, dvs 500,-/år.

7. Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.

8. Valg:
Følgende verv var på valg:

LEDER
Jan Ombudstvedt

STYREMEDLEM
Jarle Hansen

VALGKOMITE
Tore Brockstedt

VALGKOMITE
Trond Samuelsen

REVISOR
Lise Aaserud

Valgkomiteens innstilling var gjenvalg. Årsmøte tiltrådte dette med akklamasjon. Styrets sammensetning neste periode:

LEDER
Jan Ombudstvedt

VARAMEDLEM
Tomas Jacobsson

KASSERER
Jan Oscar Svae

SEKRETÆR
Frank Lønberg

REVISOR
Lise Aaserud

STYREMEDLEM
Jarle Hansen

STYREMEDLEM
Lise Fjeldstad

VALGKOMITE
Tore Brockstedt

VALGKOMITE
Trond Samuelsen

Øvrig informasjon:
- Vi har mottatt takkekort fra Else Arnesen i forbindelse med Velets krans i Hans Jørgen Arnesens begravelse.
- Det ble holdt ett minutts stillhet i forbindelse med tidligere sekretær Berit Moore’s bortgang.

Frank Lønberg                    Jarle Hansen             Tomas Jacobsson
Referent


Referat fra medlemsmøte 2011

Medlemsmøte ble avholdt 17. juli 2011 etter årsmøte

1. Siljaden 2011
Arrangementet ble avholdt i oppholdsvær med flott deltagelse.
Resultat:
- Inntekter: 8.020,-
- Utgifter: - 2.319,-
- Sum: 5.701
- Retur: 700,-
- Resultat: 6.401,-
Ved en inkurie ble det tatt betaling for brus og boller. Arrangørene ble gjort oppmerksom på dette i løpet av arrangementet. Arrangørene for Siljaden 2011 beklager dette og anmoder om at Siljaden 2012 arrangeres slik det er gjort tidligere: Gratis brus og boller til deltakerne.
Neste års arrangører er hyttene 853-862. Birgit og Leif Eriksen administrerer.

2. HUSK å låse kjettingen til parkeringsplassene:
Ved flere anledninger har uvedkommende kjørt inn på p-plassene når kjettingen ikke har vært låst. Når vi da låser kjettingen igjen, blir de uvedkommende innelåst. Dette medfører at de hyttene som ligger når p-plassene får ekstra jobb med å låse ut de uheldige. Oppfordringen er: HUSK Å LÅS KJETTINGEN- SELV OM DU BARE SKAL UT ET KORT ÆREND!

3. Slitte nøkler til p-plass NORD:
Enkelte har hatt problemer med at låsen er treg. Årsaken til dette kan være at nøkler er slitt. Dersom du har problemer kan Jan Oscar Svae kontaktes på jos@vns.no evt. Mob: 93 21 49 08
4. Hundebæsj og sigarettsneiper:
Det finnes besøkende/hytteeiere som fremdeles ikke klarer å overholde enkle regler: LEGG BÆSJEN I POSE OG LEGG I AVFALLCONTAINER. IKKE KAST SNEIPEN I NATUREN!

5. Endrede nummerering av hyttene:
Hvaler kommune har tilskrevet styret og orientert om ønske om endring av nummerering av hytter. Styret har sendt brev der det argumenteres med å beholde eksisterende nummerering. Hvaler kommune og styret skal avholde befaring i juli for avklaring.

6. Bryggen på plass SYD:
Denne har fått har hard medfart av is, vind og springflo de siste årene. Medlemmene anmodet styret om å istandsette bryggen da den har et viktig formål for hytteeierne (last og lossing av byggevarer, personer og andre kolli)

7. Båttrafikk i kanalen:
Det ble oppfordret til å ikke lage bølger ved ferdsel her. Dette skader båter og brygger som ligger utsatt til i den trange kanalen.

For styret i Siljeholmen Vel
Frank Lønberg /s/

PROTOKOLL ÅRSMØTET 2010

SILJEHOLMEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2010

Det ble avholdt  i Siljeholmen sçandag 18. juli kl 12.00 ved Ruffen. Det var 62
deltakere tilstede som til sammen representerte 47 hytter. Fra styret  Jan Oscar Svae, Berit Moore, Jon Dale og Jan Ombudstvedt.

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer og referent

Jan Oscar Svae ble valgt til ordstyrer og Jan Ombudstvedt ble valgt til referent.

3. Årsberetning for perioden juli 2009 - juli 2010

Jan Oscar Svae gikk ígjennom ârsberetningen.
Vedlikehold av brua og fordeler/ulemper knyttet til evt beslag av denne ble
kommentert. Forskjellige alternativ knyttet til låsen ble drøftet.
Hastighetsbegrensninger forbi Stokken ble livlig diskutert. Stokken eies med 1/3
hver av Hvaler kommune, privat stiftelse og privatperson. Hvaler kommune og
Siljeholmen vel er enige om at det er ønskelig med lavere fart. Hvaler kommune er i ferd med å lage en samferdselsplan for hele kommunen. Styret vil  ta opp denne
saken i året som kommer.

Det ble påpekt av man ikke må parkere slik at man
blokkerer for kjøring ned til brygga ved den nordlige parkeringsplassen.

Opprydding av gamle båter er ønskelíg. Ta kontakt med styret dersom du ønsker
hjelp til â fjerne båtvrak.

Årsberetningen ble godkjent med akklamasjon.

4. Regnskap 2009

Jan Oscar Svae gikk igjennom regnskapet for 2009 som viste et underskudd  kr
14.079. Regnskapet ble godkjent med akklamasjon.

5. Innkomne saker

Det var kommet et forslag om â lage en beskrivelse av Siljeholmens historie. Forslaget ble godt mottatt, og en gruppe bestâende av Pâl E Simensen, Frank Kiltveit, Per Johansen, Lillian Bekkerud og J an Oscar Svae starter dette arbeidet. Jan Oscar Svae leder gruppen.

6. Opprydding  Siljeholmen

Ta kontakt med styret dersom du ønsker hjelp til ä fjerne båtvrak. Opprydding er til glede for alle samtidig som vi sørger for at båter som faktisk er i bruk ikke blir fjernet mot eiers vilje.

7. Fastsetting av kontingent 2011

Kontingent opprettholdes  samme nivå som forrige periode, dvs kr 500.

8. Budsjett for 2010

Det foreslåtte budsjettet som viser et overskudd pá kr 11.300 ble godkjent.

9. Valg

Etter valget har styret føilgende sammensetning:

LEDER Jan Ombudstvedt*
VARAMEDLEM  Tomas Jacobsen****
KASSERER Jan Oscar Svae**
SEKRETÆER Frank Lønberg***
REVISOR Lise Aaserud
STYREMEDLEM Lise Fje1dstad***
STYREMEDLEM Jarle Hansen
VALGKOMITE Trond Samuelsen
VALGKOMITE Tore Brockstedt

*Nyvalgt tidligere sekretœr, **nyvalgt tid1igere1eder, ***nyvalgt, ****nyvalgt tid1igere styremedlern.

Jon Dale ble valgt til koordinator for parkeringskomiteen.

Fratredende kasserer Berit Moore ble takket for innsatsen for Siljeholmen vel
giennom mange år.

- Møtet ble avsluttet kl 13.30.

- Årsmøtet 2011 vi bli holdt snndag 17. juli 2011, kl 12.00 ved Ruffen.

~ Oversikt over velets medlemmer vil bli distribuert til medlemmene.

- Siljaden 2011 gâr av stabelen lardag 16. juli ved Ruffen. Hytte nr 843 til 852 er i
arrangementskomiteen. Frank Lønberg er komiteleder.

- På Sîljaden 2010 var det 123 deltakere og mange tilskuere.

- Disposisjonsrett for velets bankkonto overføres fra tidligere kasserer Berit Moore til nyvalgt kasserer Jan Oscar Svae.

- Etter ärsmøte ble det avholdt medlemsmate.


Jan Ombudstvedt       Tomas Jacobsen       Lise Fjeldstad
referent

REFERAT MEDLEMSMØTE 18.7.2010

MEDLEMSMØTE: Kl 13.30, sandag 18. juli 2010

STED: Gressletta ved Ruffen

TILSTEDE: 62 personer inklusive styret

1. Orientering om prosess knyttet til innløsning av festtomt

En hytteeier orienterte om sine erfaringer knyttet til bruk av innløsningsretten jf
tomtefesteloven. Tingretten fastsatte innløsningssummen til kr 460.000 for 700 kvm tomt. I tillegg kommer kr 40.000 for bryggerett. Hytteeier ble videre ilagt både egne og motpartens saksomkostninger. Ankefrist var pá dette tìdspunkt ikke utløpt.

2. Hastighetsbegrensning forbi Stokken

Hvaler kommune og Siljeholmen vel er enige om at det er ganskelíg med lavere fart. Hvaler kommune er i ferd med ä lage en samferdselsplan for hele kommunen. Styret vil følge opp denne saken i året som kommer.

3. Vann og kloakk til Siljeholmen

Saken ble livlig diskutert. Noen øansker å kartlegge interessen for vann og kloakk blant velets medlemmer, mens andre mener at en slik kartlegging kan bidra til å svekke Hvaler kommunes eventuelle ansvar for á fremføre vann og kloakk til øya. Styret utreder saken ift mulige statlige pålegg og planer.

4. Hunder   

De som har hunder oppfordres til â bruke hundeposer!

Referent
Jan Ombudstvedt